Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 30 oktober 2019

Algemene voorwaarden Quizjemee V.O.F.

Quizjemee (KVK: 61792888) is ontwikkeld
door enthousiaste, jonge ondernemers met een passie voor alledaagse en niet
alledaagse weetjes, het laatste nieuws, het eerste nieuws en alles wat
daartussen is gebeurd. Met een multidisciplinair team maken zij voor jou de
quiz die het beste bij jou past. Quizjemee staat voor service, nuchterheid en
kwaliteit. Geen gezeur, gewoon quizzen. Quiz je mee?

Artikel 1: Algemeen

1.1 Alle algemene voorwaarden (artikel 1
t/m 12) zijn van toepassing op alle diensten en producten van Quizjemee
(61792888).

Artikel 2:
Producten en diensten

2.1 Alle producten en diensten zijn
eigendom van Quizjemee. Het is verboden om de quiz(zen) of onderdelen daarvan
te kopiëren, dupliceren, door te verkopen, dan wel via internet openbaar te
maken door de klant(en).

2.2 De klant is verantwoordelijk voor de
deelnemers aan de quiz(zen) en dient hen te verplichten de quiz(zen) of
onderdelen daarvan niet te kopiëren, dupliceren, door te verkopen dan wel via
internet openbaar te maken.

2.3 Het openbaren van de quiz(zen)
is/zijn enkel toegestaan op de locatie waar de quiz zich bevindt.

Artikel 3: Overeenkomst en bestelling(en)

3.1 Quizjemee behoudt zich van het recht
voor bestelling(en) en opdracht(en) zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Overeenkomsten die telefonisch zijn
gemaakt dienen per mail worden bevestigd. Waarin concreet staat beschreven
welke afspraken er zijn gemaakt. Beide partijen moeten deze overeenkomst
voorzien van handtekening of duidelijk aangeven dat er een akkoord is.

3.3 Mocht een overeenkomst tussentijds
wijzigen, dan dient dit minimaal veertien dagen voorafgaande aan de quizdatum
van de opdrachtgever te worden gemeld bij Quizjemee.

3.4 Mocht bij artikel 3.3 sprake zijn van
financiële veranderingen, dan moet Quizjemee dit melden bij de klant.

3.5 De overeenkomst kan kosteloos worden
beëindigd, mits er minimaal veertien dagen voorafgaand aan de quizdatum
Quizjemee op de hoogte wordt gesteld. Mocht dit niet het geval zijn, moet de
klant het volledige bedrag betalen en zal het bestelde product alsnog worden
verstuurd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Quizjemee is niet aansprakelijk voor
het zoekraken of beschadigd raken van standaard verzonden poststukken. Bij het
plaatsen van de bestelling gaat de klant ermee akkoord dat deze zelf het risico
van verzenden draagt.

4.2 De klant kan er voor kiezen het
artikel tegen betaling aangetekend of verzekerd te laten verzenden.

4.3 Op verzoek van de klant ontvangt de
klant een Track & Trace code van Quizjemee.

4.4 De levering van het product is
afhankelijk van het postbedrijf PostNL.

Artikel 5: (Muziek)rechten

5.1 In de quiz(zen) kunnen geluids- en/of
beeldfragmenten zijn verwerkt, waarvoor rechten moeten worden afgedragen aan de
desbetreffende auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele
kosten die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen. De klant is zelf
verantwoordelijk voor het sluiten van een licentie ter zake die geluids- en/of
beeldfragmenten met de betreffende auteursrechtenorganisatie en het betalen van
de daarvoor verschuldigde kosten bij de auteursrechtenorganisatie.

5.2 De klant vrijwaart Quizjemee van alle
aanspraken van deze auteursrechtenorganisaties.

Artikel 6: Betaling(en)

6.1 Na het ontvangen van de factuur dient
de klant zich te houden aan het betalingstermijn.

6.2 Indien
de klant zich niet houdt aan het betalingstermijn is de klant de wettelijke
rente verschuldigd, boven op de kosten op de factuur. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim
is tot het moment van betaling van het volledige bedrag. Indien de klant na
aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vorderingen te voldoen, kan
Quizjemee de vordering(en) uit handen geven. In dit geval zal de klant naast
het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente tevens de kosten van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die Quizjemee dan maakt.

6.3 In
geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
klant zijn de vorderingen van Quizjemee op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Alle
genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

6.5
Facturen worden per mail verzonden. Op aanvraag is het versturen van de factuur
per post mogelijk. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

(Aanvullende) Algemene voorwaarden Het
Slimste Dorp van Friesland, onderdeel van Quizjemee

Artikel 7: Het Slimste Dorp van Friesland

7.1 Het Slimste Dorp van Friesland is een
onderdeel wat voortkomt uit het V.O.F. bedrijf Quizjemee.

7.2 Alle voorwaarden van Quizjemee
(artikel 1 t/m 12) zijn ook van toepassing op Het Slimste Dorp van Friesland

Artikel 8: Aanmelden

8.1 Alle aanmeldingen dienen via de
website van Het Slimste Dorp van Friesland te gaan. Een telefonisch- en/of mail
is niet een officiële binding en daar kan geen rechten van ontleent worden.

8.2 Bij de aanmelding dient de klant
akkoord te gaan met alle voorwaarden (artikel 1 t/m 12).

8.3 Quizjemee bewaard alle
aanmeldformulieren tot na de betaling. Daarna worden alle aanmeldformulieren
vernietigd en kan de klant geen bezwaar meer maken op de betaling.

8.4 Quizjemee bewaard wel het emailadres wat staat op het aanmeldformulier om zo iedereen te blijven informeren over vervolgedities. Indien de klant hier niet mee eens is, moet de klant Quizjemee hierover informeren.

Artikel 9: De voorrondes

9.1 Alleen de presentator en jurylid of
juryleden mogen het gehele quizpakket inzien.

9.2 De host(s) van het dorp dient er voor
te zorgen dat deelnemers op de hoogte zijn van artikel 2.2.

9.3 De host(s) van het dorp dient de
spelregels te lezen en te hanteren tijdens de quiz. Mochten er dan alsnog
vragen of onduidelijkheden naar voren komen, dan dient de host(s) contact op te
nemen met Quizjemee, de organisatie van Het Slimste Dorp van Friesland.

9.4 Entreegeld mag door de host(s) van
het dorp worden bepaald. Quizjemee staat hier los van.

Artikel 10: De regiofinales

10.1 Iedere host van de regiofinale moet
op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden die zijn opgesteld  door Quizjemee (artikel 1 t/m 12)

10.2 Er mag geen entreegeld voor de
deelnemers en bezoekers worden gevraagd door de host(s).

10.3 Iedere host is verplicht de
quizscores en antwoordformulieren van de deelnemers zeven dagen na de quizdatum
te bewaren. Mocht er een discussie ontstaan tussen teams, dan kan Quizjemee de
gegevens opvragen en een eindoordeel geven.

Artikel 11: De provinciale finale

11.1 Quizjemee
is te allen tijde de host van de finale.                          

11.2
Quizjemee stelt alle bezoekers en deelnemers op de hoogte van de huis- en
spelregels tijdens de finale.

11.3 Alle bezoekers en deelnemers dienen
de regels te volgen die worden gehanteerd door Quizjemee.

11.4 Finalisten hoeven geen entree te
betalen. Bezoekers zijn verplicht entree te betalen. Ook bezoekers die als
reservefinalist mee gaan, moeten betalen.

11.5 Quizjemee is niet verplicht om
(gratis) consumpties te regelen voor de finalisten. Deze zijn voor eigen
rekening.

Artikel 12: De prijzen

12.1 Prijzen bij de voorrondes en
regiofinales zijn niet verplicht. Mocht de host(s) er wel voor kiezen om
prijzen uit te delen, dan zijn ze er zelf verantwoordelijk voor.

12.2 Quizjemee regelt de prijs of prijzen
voor de provinciale finale.

12.3 Het geldbedrag dat het slimste team
wint gaat naar dat dorp waar ze voor hebben gestreden. De host(s) van dit dorp
krijgt/krijgen beheer over het geld.

12.4 Het geldbedrag moet in het dorp geïnvesteerd worden. 

12.4A Het geldbdrag kan bijvoorbeeld niet gespendeerd worden aan een vrijwilligersavond, waarin alleen vrijwilligers welkom zijn. Wel kan het geldbedrag bijvoorbeeld gespendeerd worden aan het renoveren van een speeltuin, het plaatsen van prullenbakken in het dorp of een muziekavond in het dorp.

12.5 Het dorp kan het geld binnen één
jaar na het winnen van de finale opeisen. Daarna is er geen mogelijkheid meer
om het geld op te eisen en blijft het geld binnen de organisatie van Quizjemee.